Grovbetong

Artikelnummer: 9016315

39,95/st
  • Grovbetong
  • C 32/40
  • 20 kg
  • För gjutningsarbeten över 50 mm
Begränsat antal
Lagerstatus uppdaterades senast: 20. apr 2018 kl. 20:51

Grovbetong C 32/40

Grovbetong C 32/40 kan användas till de flesta typer av gjutningar men används framför allt vid gjutningar av plintar, pelare, stödmurar, trappor, väggar, husgrunder, bjälklag och lagningar. Betongen ger god frostbeständighet. Produkten används i skikttjocklekar över 50 mm. (Kornstorlek max 12 mm). För bästa arbetsresultat bör temperaturen där arbetet utförs vara mellan 10-25°C. Vid lägre temperatur än 5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5°C ska vinteråtgärder vidtas. Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10°C före användning.

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta och glättiga ytor ruggas upp och slammas vid behov. Förvattna innan gjutningen påbörjas. Det får inte förekomma fritt vatten i gjutformen. Aluminium får inte gjutas in. Förzinkat ingjutningsgods ska skyddsmålas i den del som ska gjutas in. Torrpulvret blandas med 2,0#2,3 (10#11,5%) liter vatten per 20 kg säck. Blandningen utförs i tvångsblandare eller frifallsblandare i ca 3#7 minuter, alternativt med en borrmaskin och visp. Bruket blandas till en homogen massa. Används produkten med mer vatten än rekommenderat erhålls lägre hållfasthet och risk för separation samt krympning. Behövs lättflytande konsistens rekommenderas Reparationsbetong.

Använd den färdigblandade massan inom ca 1 timme. Fyll formen med det färdigblandade bruket. Arbeta från ett håll så att det inte bildas några luftfickor. Vibrera sparsamt. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras. Skydda omedelbart nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke. Tunnare betongskikt är känsligare och kräver noggrannare efterbehandling. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material.