Ansökningsvillkor

Härmed fastställs gällande villkor för ansökan till "Ni fixar, vi stöttar". I villkoren kan du hitta information om allmänna bestämmelser, ansvarsfriskrivning och rättigheter, i samband med ansökan. Villkoren måste accepteras innan stöd för material kan sökas. Vi rekommenderar att du läser igenom följande noggrant innan du ansöker.

 

Ansvarig avsändare

"Ni fixar, vi stöttar" erbjuds av:

KB jem & fix
Per Bondessons väg 2080
268 31 Svalöv

Organisationsnummer: 969706-6331

 

Ansökan

Alla föreningar med ideellt syfte kan ansöka. Detta gäller exempelvis (men inte begränsat till) idrottsföreningar, fanklubbar, ideella föreningar, scouter, trädgårds- och vägföreningar m.m. Den sökandes projekt ska vara placerat i Sverige.

Alla ansökningar ska ha en kontaktperson knuten till sig. Den sökande/kontaktpersonen måste vara bosatt i Sverige och över 18 år. Anställda på jem & fix samt affärspartners i samband med "Ni fixar, vi stöttar" och deras familjer kan inte söka stöd. Att ansöka om stöd är inte köpvillkorat och det är gratis att ansöka. Enskilda personer kan inte söka stöd för privata projekt.

Innehållet i din ansökan, video, bilder etc. får inte vara av stötande karaktär. KB jem & fix förbehåller sig rätten att inte publicera material om det inte bedöms lämpligt för "Ni fixar, vi stöttar".

Vi stödjer inte projekt eller sökande som är kopplade till, refererar till eller direkt handlar om någon form av våldsamma, diskriminerande och/eller kriminella förhållanden. Stöd ges inte heller till politiska projekt, fackföreningar eller grupper med fundamentalistiska eller extrema åsikter. Därutöver kan vi inte stödja företag, nystartade företag eller liknande initiativ. I tveksamma fall stöds inte projektet. KB jem & fix förbehåller sig rätten att enhälligt besluta om en ansökan ska accepteras med stöd eller inte. 

"Ni fixar, vi stöttar" har inget fastställt slutdatum, och KB jem & fix förbehåller sig rätten att när som helst stoppa eller förlänga perioden för "Ni fixar, vi stöttar".

Alla fält i ansökningsformuläret måste fyllas i, innan ansökan anses giltig. Det är endast möjligt att ansöka om stöd från "Ni fixar, vi stöttar" online, genom ansökningsformuläret på www.jemfix.se

 

Urval

Det är KB jem & fix eget ansvar att välja vilka ansökningar som ska beviljas stöd. Urvalet görs enbart utifrån den inskickade ansökan och tillhörande video- och/eller bildmaterial. De projekt som väljs ut för att få stöd kommer att kontaktas av jem & fix. Om den angivna kontaktpersonen inte kan kontaktas efter upprepade förfrågningar upphör stödet.

En tidsram upp till 4 månader har satts för handläggning av ansökningar. Det kan alltså ta upp till 4 månader innan ni får besked på er ansökan.

KB jem & fix förbehåller sig rätten att behålla och publicera projekt som stöds, på hemsidan jemfix.se, samt andra relaterade medieplattformar och sociala medier, så länge "Ni fixar, vi stöttar" är i drift.

KB jem & fix kommer inte att föra dialog kring urval och motivering för urval av stödmottagare. 

 

Stöd

Genom "Ni fixar, vi stöttar" söks stöd som uteslutande består av material från KB jem & fix sortiment. Ekonomiskt kontantstöd finns inte inblandat vid något tillfälle, och material som delas ut i samband med "Ni fixar, vi stöttar" får inte säljas eller bytas mot andra produkter eller kontanter.

Stödet ges i form av ett presentkort, som ni sedan själva använder i en av våra butiker för att köpa in materialet. Det är därför viktigt att ni har närhet till en jem & fix-butik. Presentkortet kan användas kontinuerligt, så allt material behöver inte inhandlas på en gång. Presentkortet löper ut efter 3 år, och det aktuella saldot kan kontrolleras på jemfix.se (https://www.jemfix.se/presentkort/) fram tills datumet då presentkortet går ut.

Observera att presentkortet som erhålls från jem & fix kan vara skattepliktigt. Det är mottagarens eget ansvar att undersöka samt eventuellt anmäla stödet till Skatteverket.

Vid ansökan ska den sökande, förutom att beskriva sitt projekt, även ange vilka material som önskas, samt en beräknad summa för materialen. Vi reserverar oss för utgående eller slutsålda varor. 

Stödbeloppet kommer alltid att följa föreningen som stöds, och inte kontaktpersonen.

Det förväntas att projektet som stöds påbörjas inom 3 veckor från mottagandet av presentkortet, eller efter överenskommelse med jem & fix. Information om framsteg och slutförande av projektet skall löpande informeras till jem & fix.

 

Ansvarsfriskrivning

KB jem & fix ansvarar inte för tekniska fel eller misstag som ligger utanför jem & fix kontroll. Likaså frånsäger sig KB jem & fix allt ansvar för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av inblandning i "Ni fixar, vi stöttar".

Genom ansökan bekräftar sökanden och sökandens anställda, medlemmar och andra iblandade, att de inte håller KB jem & fix ansvariga för eventuella förluster, ersättningar, rättigheter eller anspråk som helt eller delvis har uppkommit till följd av deltagande i "Ni fixar, vi stöttar", samt verkställande av ansökt projekt och relaterade aktiviteter. Ansvar ska inte heller läggas på jem & fix affärspartners eller andra närstående företag, så som reklambyråer eller mediebyråer, eller på jem & fix anställda, styrelseledamöter, agenter och andra representanter. 

KB jem & fix frånsäger sig allt ansvar och garanti i samband med "Ni fixar, vi stöttar". Stöd i form av material och produkter tillhandahålls "i befintligt skick" och i den mån det finns tillgängligt. I det fall det inte skulle vara möjligt att tilldela stödmaterialet på grund av omständigheter som inte kan hänföras till KB jem & fix, har jem & fix rätt att ändra eller avbryta stödet om jem & fix anser det rimligt. 

 

Rättigheter

När du som sökande laddar upp, skriver och gör material om projektet tillgängligt, garanterar du att det följer tillämpliga lagar. Det innebär även att materialet inte får göra intrång eller på något annat sätt kränker någon tredje parts immateriella rättigheter och integritet. Du garanterar att du har alla rättigheter till innehållet, och är införstådd i att du härmed överlämnar alla rättigheter till KB jem & fix. 

Kom ihåg att se till så att alla personer som är inblandade i bild- och videomaterialet som laddas upp, samtycker till att materialet kan publiceras på jemfix.se eller andra relaterade medieplattformar.

Sökanden samtycker härmed till att KB jem & fix får använda alla typer av video- och bildmaterial som antingen laddats upp till www.jemfix.se av sökanden, eller som producerats av KB jem & fix i andra relationer till "Ni fixar, vi stöttar". Materialet används exklusivt och utan ytterligare avtal, kommersiella såväl som icke-kommersiella, i andra kommunikation- och marknadsföringssamanhang.  

Vidare förbehåller sig KB jem & fix rätten att video- och/eller bilddokumentera alla projekt som stöds. Om KB jem & fix inte har möjlighet att dokumentera genomförandet av ett stödprojekt, förbinder sig stödmottagaren att på begäran från jem & fix dokumentera projektets utförande, och det färdiga resultatet genom video och/eller bilder. Allt material som tas fram i samband med projektet tillhör därmed KB jem & fix, som exklusivt och utan ytterligare avtal kan använda detta material såväl kommersiellt som icke-kommersiellt, och i andra kommunikations- och marknadsföringssamanhang. 

I detta sammanhang frånsäger sig KB jem & fix allt ansvar för de situationer där någon form av material spelas in/produceras. På samma sätt återspeglar inte åsikter som uttrycks i uppladdat material, åsikterna från jem & fix. KB jem & fix förbehåller sig även rätten att redigera uppladdat/inskickat material så som video, text och annat, om det anses nödvändigt.  

Sökande och sökandes anställda, medlemmar m.m. erhåller ingen ersättning för det innehåll de medverkar i. KB jem & fix har rätt att förfoga över och använda innehåll som sökande och sökandes anställda, medlemmar m.m. framträder i på något sätt, och utan ytterligare överenskommelse, såväl kommersiellt som icke-kommersiellt och i andra kommunikations- och marknadsföringssamanhang. 

I det fall sökanden oönskat överför idéer och/eller annat material, så som texter, bilder, ljud, programvara, information eller annat, vare sig det laddas upp på denna hemsidan eller skickas till KB jem & fix på annat sätt, förbehåller sig KB jem & fix rätten att använda och kopiera materialet och/eller utnyttja det kommersiellt i sin helhet och utan ersättning. KB jem & fix är inte bunden av sekretess i samband med detta material. 

Rättigheterna gäller över hela världen och för alla medier, så länge "Ni fixar, du stöttar" är i drift.

 

Immateriella rättigheter

Om inget annat anges, tillhör immateriella rättigheter relaterade till denna hemsida (www.jemfix.se) och dess information KB jem & fix. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla upphovsrätter, rättigheter till namn, ord och bilder. Materialet får inte användas eller reproduceras utan utfärdat skriftligt tillstånd från lämplig instans hos KB jem & fix.

 

Persondata & kontaktuppgifter

Vid ansökan lämnas samtycke till registrering av namn och övriga kontaktuppgifter på den sökande/kontaktpersonen. All information behandlas konfidentiellt och säljs inte vidare till tredje part. Namn och plats för projektet kommer dock att publiceras.

KB jem & fix följer gällande lagstiftning om personuppgifter, och personuppgifter samlas enbart in och behandlas i syfte att administrera "Ni fixar, vi stöttar" (inkl. att kontakta och publicera stödmottagare). Enligt personuppgiftslagen har den sökande rätt att få information om vilka personuppgifter som KB jem & fix behandlar, samt att få felaktiga uppgifter rättade. Sökanden är välkommen att kontakta jem & fix, om det finns några frågor om behandlingen av personuppgifter.

Stödmottagare ska på begäran av KB jem & fix lämna relevant information som gör det möjligt för KB jem & fix att fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheten. Om detta avslås frånfalls alla åtaganden om stöd.

 

Tryckfel & oavsiktliga missförstånd

KB jem & fix och samarbetande företag, reklambyråer, mediebyråer och andra partners som är direkt eller indirekt involverade i "Ni fixar, vi stöttar", frånsäger sig allt ansvar för tryckfel eller oavsiktliga missförstånd. 

 

 

Genom att ansöka om stöd accepterar du alla ovanstående villkor.